خبر اول

مشکلات کلینیک تخصصی سقز

درمانگاه تخصصی که به منظور ساماندهی برنامه کاری پزشکان و بهبود خدمات رسانی ساخته شده آنگونه که لازم است انتظارات…
بستن
بستن