عارفی و مسیر پیش‌رو

✍سلیمان عبدی| عضو انجمن صنفی معلمان کردستان

 

تغییر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز آنهم بعد از یک دهە مدیریت آمرانە، کمتر از دو سال مدیریت بر آمدە از خواست معلمان بە طور نسبی و سەسال مدیریت انتصابی ستاد نمایندە با رویکرد احترام آمیز و فرار از مسئولیت، سوالات و ای کاش‌های بسیاری را در دل جامعە معلمی، دانش آموزان و اولیای آنها ایجاد کردە است. تغییری کە در وهلە‌ی اول بە هیچ وجە ارادە معلمان در خلق آن نقش نداشتە و برآمدە از ساختار مدیریت انتصابی است. ساختار غلطی کە بانی آن- با وجود چند دهە مشاهدە نتایج ویرانگر عملی این نوع ساختار بر امورات مختلف جامعە بە طور عام و دستگاە آموزش و پرورش بە طور خاص- باز بر ادامه این روند اصرار دارد.

جنبە غلط دیگر این ساختار انتصابی، غفلت از شایستە‌سالاری و محدود کردن حوزە انتصابات بە یک عدە خاص و اصطلاحا خودی (بە طور مشخص ستاد نمایندە یا جریانات سیاسی) از منظر طراحان این نوع ساختار است. این رویکرد غلط در دستگاە اجرایی آموزش و پرورش بە امر واقع تبدیل شدە و فضای آن را بە شدت سیاست‌زدە و محفلی نمودە است. با وجود نارضایتی اکثریت جامعە معلمان از این روند اما همچنان طی طریق می‌کند و تغییر را صرفا در تغییر قیافەها می‌داند نە تغییر رویکرد مدیریتی.

تغییر صورت گرفتە در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سقز را نیز می‌شد در همین چهارچوب تعریف کرد، اما مشاهدە عملکرد (گفتاری-کرداری) چند ماهە جناب عارفی و تفاوت‌های قابل لمس آن با مدیریت‌های گذشتە کورسوی امیدی ایجاد کردە تا این تغییر بر پایە انتصاب را متفاوت‌تر ببینیم و انتظار داشتە باشیم تلنگری مدیریتی در جهت بهتر کردن شرایط آموزشی برای دانش‌آموزان شهر صورت گیرد.

سخن نشست اولیە جناب عارفی مبنی بر: محور بودن منافع دانش‌آموزان و مطالبات معلمان در جهت بسترسازی برای آموزش بهتر و تغییر شرایط نگران کنندە آموزش در سقز بە روندی شایستە‌تر و کارآمدتر اساس قضاوت و انتظار ما در خصوص مدیریت ایشان، خصوصا در بعد انتصابات در دستگاە آموزش و پرورش سقز خواهد بود.

بە باور منِ معلم، مولفەهایی کە در این مسیر می‌تواند عارفی را یاری رساند عبارت خواهد بود از:

۱_استقلال عمل حداکثری از نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در سایە و غیر مرتبط با آموزش و پرورش.

۲_آسیب‌شناسی مدیریت دستگاە آموزش و پرورش در جهت تشخیص نارسایی‌ها.

۳_فعال کردن شوراهای مختلف آموزش و پرورش نظیر شورای دانش آموزان، معلمان، مدیران و شورای آموزش و پرورش شهرستان و انجمن اولیا و مربیان با بە‌کارگیری انتخاباتی درست و شفاف و انتخاب اعضای انتصابی شوراها از میان چهره‌های علمی، پرسشگر، منتقد و ایدە پرداز.

۴_محور قرار دادن توانایی‌های علمی و تخصصی و شایستگی‌های مختلف شخصیتی در انتخاب افراد برای پست های مختلف بدور از تفتیش عقاید آنها.

۵_ انتخاب هستەهای مشورتی از میان همکارانی کە بە واسطە‌ی غالب بودن دیدگاە خودی و غیر خودی و حاشیە سازی با وجود شایستگی‌های بسیار، سال‌ها مورد جفا قرار گرفتەاند.

٦_نقش دادن بە واحدهای کارشناسی در چهارچوب شرح وظایف بە گونەای کە مشخص شود آنها زیر مجموعە مدیریت آموزش و پرورش هستند.

۷_زدودن فضای تقابلی و انکار کنندە با فعالین صنفی معلمان سقز بە طور عام و انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویە) بە طور خاص، چرا کە این انجمن با محوریت قرار دادن منافع دانش‌آموزان، معلمان و با ارائە راهکارهای علمی و عملی در آغاز هر دورە مدیریتی دستگاە آموزش و پرورش سقز، در جهت حمایت و مشارکت گام برداشتە و اکنون نیز در آغاز کار مدیریت فعلی پایبند بە همین رویە است.

امید(البتە نە از نوع شعاری دولت تدبیر و امید) انگیزەای خوب برای انسان در جهت بهتر کردن شرایط است، اما این بهتر کردن علاوە بر امید و شعار تابع تلاش و مبارزە ما برای تحقق آن است، لذا بە‌جاست اگر بگوییم قضاوت ما در خصوص مدیریت جناب عارفی تابعی از عملگرایی ایشان خواهد بود. قابل درک است کە در فضای بە شدت محفلی شدە آموزش و پرورش سقز کار وی سخت خواهد بود و ممکن است در هر اقدام‌شان برای تغییر با مقاومت این محافل روبرو شوند، اما افکار عمومی فرهنگیان سقز انتظار دارند در هر تغییر، ارادە معطوف بە آن شایستە سالاری از لحاظ تخصص و تعهد بە منافع معلمان و دانش آموزان را ملاک قرار دهد نە خواست و خوشایندی فلان مسئول بالادست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا