<span style='color:black;font-size:14px;'>ماهیت سوال و استیضاح شهردار؛</span><br>منافع شخصی یا منافع عامه؟!

ماهیت سوال و استیضاح شهردار؛
منافع شخصی یا منافع عامه؟!

وضعیت حاکم بر شورا و شهرداری سقز می رود تا به یک بن بست اساسی برسد و این امر نقل محافل رسمی و غیر رسمی شهر شده و کسی از این افراد پاسخگوی وضعیت بوجود آمده نبوده و نیست. ابتدا از شهرداری باید گفت که با وجود اینکه خود تجربه یک دوره شورا در همین ...
ادامه مطلب