کردستان در رده سوم چک‌های برگشتی

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ٧ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٥٤٤ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱٫۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۳٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۲٫۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٨٩ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در خردادماه سال جاری ۵۰٫۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲٫۲ درصد، ۱۰٫۴ درصد و ۷٫۷ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۳٫۵ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱٫۱ درصد)، اصفهان (۶٫۴ درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٣٥٨ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰٫۴ درصد و ۱۴٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۸٫۸ درصد و ٨٨ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۸۷٫۵ درصد و ۸۷٫۷ درصد و در خردادماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹۰٫۶ درصد و ۸۸٫۹ درصد بوده است.

حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۰۲ هـزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد و ارزش (هرکدام ٨٩ درصد) از کل چک‌های مبادلـه‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (۹۲٫۳ درصد)، البرز (۹۰٫۵ درصـد) و مازندران(۹۰ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۱٫۹ درصد)، چهارمحال و بختیاری (٨٥ درصد) و کردستان (۸۵٫۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱٫۴ درصد)، البرز (۹۰٫۷ درصد) و هرمزگان (۹۰٫۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (۷۸٫۶ درصد)، سیسـتان و بلوچسـتان (۸۰٫۲ درصد) و لرستان (۸۰٫۸ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادلـه شـده در استان را به خـود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ٨٨١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٦ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱٫۷ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۱۱٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۱٫۲ درصد و١٢ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۱۲٫۵ درصد و ۱۲٫۳ درصد و در خردادماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹٫۴ درصد و ۱۱٫۱ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢٦٩ هزار فقره چک بـه ارزشی حدود ٨٧ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۱۰٫۶ درصد و از نظر ارزش ١١ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌هـای مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۸٫۱ درصد)، چهارمحال و بختیاری (١٥ درصد) و کردسـتان (۱۴٫۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان(۷٫۷ درصد)، البرز (۹٫۵ درصد) و مازندران (۱۰ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسـان جنوبی(۲۱٫۴ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۹٫۸ درصد) و لرستان (۱۹٫۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸٫۶ درصد)، البرز (۹٫۳ درصد) و هرمزگان (۹٫۶ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ۸۵۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٧٣ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷٫۳ درصد و از نظر ارزش ۹۲٫۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٥٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۶٫۴ درصد و از نظر مبلغ ۸۸٫۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

منبع: نسنیم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا