بهمن مرادنیا استاندار سابق کردستان:

فهم سیاسی مردم کردستان بالاترین راهنماست

بهمن مرادنیا استاندار سابق کردستان که در پی شروع ثبت نام انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی خود را از حوزه سنندج، کامیاران و دیواندره ثبت نام کرده بود اما از ادامه رقابت بازماند بیانیه‌ای صادر کرد که یک نسخه از آن به دست واکاوی رسیده است، متن بیانیه به شرح زیر است:

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم
کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم
حلاج وشانیم که از دار نترسیم
مجنون صفتانیم که در عشق خداییم
ترسیدن ما هم چو از بیم بلا بود
اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم

مردم آگاه کردستان؛ همان‌گونە کە مستحضرید میهن عزیزمان در حساس‌ترین دوران تاریخی قرار گرفتە است. طبیعی است راحت‌ترین کار برای عافیت‌طلبان دوری گرفتن و بی تفاوت گذشتن از کنار اوضاع و رنج مردمان دیارمان است. اما آن‌کس کە دل در گرو آبادانی و داشتن روزهای بهتر برای سرزمین‌مان دارد، یقیناً نمی‌تواند جامەی عافیت‌طلبی بر تن کند و گوشەای بنشیند و تنها آنچە را کە این روزها بر هم میهنانمان می‌گذرد بە نظارە بنشیند.
از همین رو اینجانب با توجە بە شرایط حاکم بر کشور، بە پیشنهاد جمعی از دغدغەمندان توسعە کردستان در دوازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه سنندج، دیواندرە و کامیاران ثبت نام نمودم. علی‌رغم فضای سرد حاکم بر انتخابات خوشبختانە از همان روزهای اول طرح موضوع، استقبال اقشار و جریان‌های سیاسی مختلف باعث شد تا با قوت قلب بیشتر و مصمم‌تر این مسیر سخت و دشوار را ادامە دهم بە این امید کە راە باقی ماندە در حوزە “توسعە کردستان” را این‌بار در کسوت نمایندگی مردم ادامە دهم.

اما متاسفانە این امر برای دگم‌اندیشان و کسانی کە کردستان را بە حیاط خلوت خود و حلقەی کوچکی از یاران‌شان تبدیل کردەاند و با ابتدایی‌ترین مفاهیم توسعە و مدنیت بیگانە هستند همچون آب در خوابگه مورچگان بود و خیلی زود آنها را بە تکاپو انداخت تا با بی‌اخلاقی، شایعە‌سازی، پروندە‌سازی و سنگ‌اندازی، مانع از ادامە مسیر شوند.

هرچند شکی نیست برای من، دوستان و همفکرانم علی‌رغم رد صلاحیت، این مسیر آغاز راە است؛ آغاز راە مبارزە با عوام‌فریبی، ریاکاری، آغاز راە مقابلە با کسانی است کە با توسعە و آبادانی بیگانە هستند و افتخارشان این است کە در روز روشن پروژەهای زیربنایی و کلانی کە هیچ نقشی در آنها نداشتەاند را بە نام خود ثبت کنند تا بلکە افتخار گرفتن عکس یادگاری با آنها نصیب‌شان گردد! آغاز راە ایستادگی در مقابل کسانی کە کردستان را همچون گوشت قربانی در میان هم‌محفلی‌هایشان تقسیم نمودە و حاضر نیستند در استان کردستان هیچ صدای از منتقدان و دلسوزان این سرزمین شنیدە شود.
اما برخلاف آنها ما افتخار می‌کنیم چە در گذشتە و چە در آیندە نقشە راە و سرود مشترک‌مان هموارە «توسعە کردستان» بودە و هست. خدا را شاکرم در طول چند سالی کە بە عنوان استاندار در خدمت مردم شریف کردستان بودم بزرگ‌ترین افتخارم در وهلە اول پاکدستی و شایستە‌سالاری و سپردن مدیریت بە فرزندان کردستان بود و در وهلە‌ی دوم، تعریف و بە سرانجام رساندن دەها پروژە زیربنایی و مهمی چون فرودگاە سقز، راە آهن همدان-سنندج، جادە سنندج-مریوان، پروژەهای حوزە کشاورزی و آب، افزایش سرانە ورزشی، انجام دەها پروژە بزرگ و کوچک در حوزە اقتصادی و سرمایەگذاری، توجە ویژە بە توسعە فرهنگی همچون ثبت شهر سنندج در شبکە شهرهای خلاق موسیقی، ثبت جهانی منظر فرهنگی و طبیعی هورامان، برگزاری کنگرە مشاهیر کورد، برگزاری دەها جشنوارە و فستیوال فرهنگی و هنری کە جشن‌های نوروزی نمونەای از آنهاست و ده‌ها پروژه دیگر بود.
مردم آگاه و شریف کردستان! امروز متاسفانە با بستن درها و روزنەهای باقی ماندە، بار این وظیفە دشوار در این برهەی تاریخی بە عنوان نمایندگی شما از دوش اینجانب برداشتە شدە است اما یقین بدانید تا ابد در هر کسوت و جایگاهی باشم  فرزند کردستان باقی خواهم ماند.

در طول چند ماە گذشتە دوستان زیادی شبانەروز و بدون هیچ چشمداشتی صمیمانە و عاشقانە در کنارم ماندند از همین رو خالصانەترین و صمیمانەترین سپاسگزاری خود را نثار یکایک آنها می‌کنم و یقین دارم این همدلی و همراهی آنها نە صرفاً از روی «شور» بلکە نشأت گرفتە از «شعور» و «درک سیاسی» والای آنهاست.
در پایان لازم است بە استحضار عزیزان برسانم  ضمن احترام بە تمامی نامزدها تحت هیچ عنوانی از فرد خاصی اعلام حمایت ننمودە و نخواهد کرد.چون باور قلبی داریم کە فهم سیاسی بالای مردم بهترین راهنماست برای گرفتن تصمیم درست در این شرایط حساس.
با مهر و احترام
برادرتان: بهمن مرادنیا
۷ اسفند ۱۴۰۲

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا